23 Marzec 2019
Nowe wzory formularzy CIT
Rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 570) Minister Finansów określił nowe wzory części formularzy obowiązujących w zakresie CIT (CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK). Rozporządzenie weszło w życie 27 marca 2019 r.
Nowe wzory formularzy CIT

Wzory w nim określone stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r. Jeżeli jednak przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie lub informacja zostały złożone na formularzu dotychczasowym, uznaje się je za prawidłowe.

Wejście w życie rozporządzenia przed upływem terminu do składania zeznań podatkowych za 2018 r., który dla większości podatników przypadał na 1 kwietnia 2019 r., nie wpłynęło też na wybór wzoru zeznania. Dotychczasowe wzory mogły być bowiem stosowane do 1 kwietnia 2019 r.

Także podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) stosują w tym roku podatkowym wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zakres nowej regulacji w kontekście rozporządzenia Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 549). Jak już informowano, niektórym podatnikom Minister Finansów przedłużył nim termin do składania zeznań (za rok podatkowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.).

Grupa podatników korzystająca z tego rozwiązania, czyli składająca zeznania po 1 kwietnia 2019 r., obowiązana będzie do korzystania z nowych wzorów.